સ્ટોરી

સ્ટોરી

કિંમતી ચીજ એજ છે, જે આપણી અંદર છે. અને એજ ચીજ આપણને ઉપર લઈ જાય છે

એક માણસ મેળામાં ફુગ્ગા વેચીને પોતાનું જીવન ગુજરાન ચલાવતો હતો. એમની પાસે લાલ,વાદળી,પીળા, લીલા એમ બધા રંગના ફુગ્ગા હતા. જ્યારે

Read More
error: Content is protected !!