માસ્ક્ડ આધાર શું છે?

“માસ્ક  આધાર  વિકલ્પ તમને તમારા ડાઉનલોડ કરેલ ઈ-આધારમાં તમારો આધાર નંબર માસ્ક કરવાની મંજૂરી આપે છે.

માસ્ક કરેલ આધાર નંબરનો અર્થ આધાર નંબરના પ્રથમ આઠ અંકોને "xxxx-xxxx" જેવા કેટલાક અક્ષરો સાથે બદલવાનો છે

જ્યારે આધાર નંબરના માત્ર છેલ્લા ચાર અંક જ દેખાય છે,