જોબ

Govt JobPolice BhartiStaff Selection Commissionજોબ

SSC 24000+ GD કોન્સ્ટેબલ ભરતી 2022

સ્ટાફ સિલેકશન કમિશને નીચે જણાવેલ પોસ્ટ માટે જાહેરાત પ્રકાશિત કરી છે. લાયક ઉમેદવારોને સત્તાવાર જાહેરાતનો સંદર્ભ લેવા અને આ પોસ્ટ માટે

Read More
જોબ

અગ્નિવીર ભરતી 2022: અગ્નિવીર ભરતીનું જાહેરનામું બહાર પાડવામાં આવ્યું, 8મું પાસ પણ અરજી કરી શકશે, 5 ગ્રેડ પર ભરતી થશે

અગ્નિવીર ભરતી (agniveer bharti):  ભરતીમાં જોડાવા માટે, તમામ ઉમેદવારોએ ફરજિયાતપણે ઓનલાઈન પોર્ટલ પર નોંધણી કરાવવી પડશે. લાયક અને રસ ધરાવતા ઉમેદવારો ભારતીય

Read More
જોબ

ઈન્ડિયા પોસ્ટ GDS ભરતી 2022: જગ્યા 38,926 BPM, ABPM અને ડાક સેવકની જગ્યાઓ માટે ઑનલાઇન અરજી કરો

ઈન્ડિયા પોસ્ટે ગ્રામીણ ડાક સેવક (GDS) ની બ્રાન્ચ પોસ્ટમાસ્ટર (BPM), આસિસ્ટન્ટ બ્રાન્ચ પોસ્ટમાસ્ટર (ABPM) અને ડાક સેવક માટે અરજીઓ આમંત્રિત

Read More
જોબ

1181 જુનિયર ક્લાર્ક પોસ્ટ્સ 2022 (OJAS) માટે GPSSB ભરતી

ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી બોર્ડ (GPSSB) એ નીચે જણાવેલ જગ્યાઓ માટે જાહેરાત પ્રકાશિત કરી છે. લાયક ઉમેદવારોને સત્તાવાર જાહેરાતનો સંદર્ભ લેવા

Read More
Govt Jobજોબ

GPSSB ભરતી 2022 3437 તલાટી કમ મંત્રી (Talati cum mantri bharti) પોસ્ટ માટે, ઓનલાઈન અરજી કરો

ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી બોર્ડ 3437 તલાટી કમ મંત્રી (talati cum mantri bharti) (ગ્રામ પંચાયત સચિવ) ની જગ્યાઓ માટે ભરતી

Read More
error: Content is protected !!